Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
getlost
How I look like when somebody gives me another shity present

true
How I really feel

true
Reposted fromshadowboxer shadowboxer
getlost
Tak dobrze czasem upić się we dwoje. W końcu można na trzeźwo porozmawiać.
— true
Reposted fromshadowboxer shadowboxer
getlost
Słuchać tej piosenki i myśleć o Tobie to prawie jak podciąć sobie żyły. 
— słyszę głosy
Reposted fromshadowboxer shadowboxer
getlost
6731 5aab
getlost
getlost

Mogłeś mnie mieć. Teraz możesz jedynie żałować, że nie chciałeś.

deszczowe myśli. 
Reposted fromshadowboxer shadowboxer
4639 9821

dropbarsnotbombs:

This is how i talk to all my friends. 

Reposted frompdl2h pdl2h viashadowboxer shadowboxer
getlost
5428 3df1
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viashadowboxer shadowboxer
getlost
0342 8f77
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viashadowboxer shadowboxer
2608 8e0f
Reposted fromapm35 apm35 viashadowboxer shadowboxer
getlost
3982 2246
Reposted fromrevalie revalie viashadowboxer shadowboxer
getlost

 Jeśli zwątpisz choć raz, to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę

powrotów nie będzie  

— kochaj mnie mimo wszystko
Reposted fromshadowboxer shadowboxer
getlost
9793 3428
Reposted fromohshit ohshit viashadowboxer shadowboxer
getlost

Kiedy jesteśmy razem, nie rozmawiamy o problemach. Pewnie dlatego, że kiedy jesteśmy razem, problemy nie istnieją.

Reposted fromshadowboxer shadowboxer
getlost
5219 0718
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
getlost
Żeby o czymś zapomnieć, trzeba to opowiedzieć.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaamong among
getlost
0899 8e1a
Reposted fromtola tola viaintrigante intrigante
getlost
9568 afab
getlost
4041 25ab
getlost
3395 1af6
Reposted frombookinistka bookinistka vialugola lugola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl